Яндекс цитирования
Счетчик и проверка тИЦ и PR
 
 


Гаврилов, С.И. Союз Лекция по творческой этике1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Гаврилов Сергій Іванович
СОЮЗ
(Лекція з творчої етики)
Комп’ютерна верстка — Д.С. Кукол
Коректор — Л.М. Кузнецова
С.І. Гаврилов. СОЮЗ. (Лекція з творчої етики). — Мико-
лаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2007. — 76 с., іл.
ISBN 966-8592-30-1
Вся людська ойкумена поділена автором повісті «Союз» на дві
великі групи: митців і не митців. Як відбувається народження митця і
смерть ремісника — основна тема представленої читачеві повісті.
ББК 84 (4Укр-Рос)6-4
УДК 821.161.2
Здано до набору 1.02.2007 р. Підписано до друку 15.02.2007 р.
Формат 60x901/16
. Папір офсетний. Гарнітура Newton. Друк офсетний.
Ум.друк.арк. 4,75. Обл. -вид.арк. 5,25. Тираж 1000 прим. Зам. № 15.
Видавництво Ірини Гудим
Свідоцтво про державну реєстрацію № МК 3 від 14 травня 2002 р.
54030, м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20. Тел. (0512) 35-23-36, 35-20-18


S.B.E.N.

Copyright 2008 © При использовании материалов сайта гиперссылка на http://www.sadohov.ru